/       /       /    Положення щодо студентських гуртожитків ХНУРЕ

Положення щодо студентських гуртожитків ХНУРЕ

Положення щодо студентських гуртожитків ХНУРЕ

Ухвалено Вченою радою ХНУРЕ 25 грудня 2015 року
Затверджено Наказом ХНУРЕ від 20 січня 2016 року № 33


ПОЛОЖЕННЯ
Про студентський гуртожиток
Харківського національного університету радіоелектроніки


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Дане положення встановлює порядок надання житлової площі у гуртожитках університету, користування цими площами та їх експлуатацію.

2. Студентські гуртожитки університету призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчого відділення денної форми навчання (далі - студенти).

Іноземні громадяни, які навчаються в університеті, поселяються у гуртожиток на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

3. Студентські гуртожитки підпорядковані керівництву університету. Вільні кімнати в гуртожитках можуть бути використані адміністрацією університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для обладнання готелю (хостелу).

4. Студентські гуртожитки об'єднані в студентське містечко.

5. Гуртожитки призначені для проживання одиноких осіб, житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах. Гуртожитки призначені для спільного проживання з самообслуговуванням і самоврядуванням.

Для проживання сімей студентів житлове приміщення становить одну кімнату для користування однієї сім'ї.

6. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, слухачі, що отримують в університеті другу вишу освіту, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

7. Гуртожиток закріплюється за факультетом (факультетами) наказом ректора. Поселення студентів до кімнат відбувається за принципом: в кімнаті проживають, як правило, студенти одного факультету, одного потоку, однієї групи.

8. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів університету, а також інших організацій забороняється. Працівники університету, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішення ректора університету і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

9. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

10. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

11. В гуртожитках функціонують студентські ради, як органи студентського самоврядування, що діють на підставі Положення про студентську раду гуртожитку, затвердженого ректором університету.

Рішення студентської ради гуртожитку є обов'язковими для виконання мешканцями гуртожитку.

12. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються ректором університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

13. Права та обов'язки співробітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором університету.


ІІ. ВИДІЛЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ У ГУРТОЖИТКУ.


14. Розміщення студентів у гуртожитках здійснюється згідно з Положенням про порядок поселення та проживання в студентському гуртожитку університету, яке розробляється університетом відповідно до цього Положення.

15. Розподіл місць проживання у гуртожитках між факультетами здійснюється рішенням керівництва університету із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

16. Списки студентів на проживання в гуртожитках готуються відповідними комісіями факультетів і затверджуються ректором університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

17. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор студентського містечка, за дорученням ректора, укладає угоду зі студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер ( направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні ) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

18. Облік ордерів (направлень) та студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документ суворої звітності.

19. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

20. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішньою розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

21. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку (студентського містечка) у встановленому порядку.

22. У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку (студентського містечка) без погіршення умов проживання та за погодженням з органом студентського самоврядування.

23. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються ректором університету із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів, то надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами та університетом.

24. У гуртожитках, де проживають студентські сім'ї з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків, іграшок тощо, приміщення для тимчасового перебування дітей та їхніх ігор.


ІІІ. КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКОМ.


25. Вхід до гуртожитку здійснюється цілодобово на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку: до 24:00 - вільно, а з 00:00 до 06:00 - за встановленим в гуртожитку Порядком.

26. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 23:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.

27. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється студентськими радами гуртожитків і погоджується з керівництвом університету (факультету). Усі заходи повинні закінчуватись до 23:00.

28. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

29. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
- обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;
- через студентську раду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
- звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва університету, інших установ відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

30. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:
- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
- своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;
- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;
- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та студентську раду гуртожитку;
- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного законодавства;
- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
- реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;
- попереджувати завідувача гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному статті та виселитися із гуртожитку в двотижневий термін.

31. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку та органом студентського самоврядування;
- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;
- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
- проводили масові заходи в гуртожитку без погодження з керівництвом університету (факультету), завідувачем гуртожитку та органом студентського самоврядування;
- залишати сторонніх осіб після 23:00 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;
- порушувати тишу з 22:00 до 7:00;
- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру з гучністю, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
- тримати в гуртожитку тварин.

32. За активну участь у культурних законах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
- зауваження;
- додаткові господарчі роботи по самообслуговуванню та благоустрою гуртожитку та прилеглої території;
- догана;
- відмова в поселенні до гуртожитку па наступний навчальний рік;
- розірвання угоди на проживання.

33. Заохочення студентів, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом університету за поданням органів студентського самоврядування та первинної профспілкової організації студентів.

Зауваження та додаткові господарчі роботи по самообслуговуванню та благоустрою гуртожитку та прилеглої території накладаються на студентів, які проживають у гуртожитку, за рішенням органу студентського самоврядування.

34. Порядок проживання студентів у гуртожитках у канікулярний (випускний) період визначається з урахуванням їх побажань.


IV. ВИСЕЛЕННЯ ІЗ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ


35. При відрахуванні з університету (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його у встановленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути подовжений.

36. Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення студентом угоди на проживання в гуртожитку, він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

37. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, - у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, - протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.


V. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ.


38. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються студентам, які проживають у гуртожитку і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

39. Вартість проживання в гуртожитку студентів, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчого відділення, абітурієнтів, осіб, що знаходяться у відрядженні в університеті, батьків та близьких родичів студентів затверджується наказом ректора за розрахунками планово-фінансового відділу університету та погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, які мають бути доведені до студентів.

40. Оплата студентами за користування гуртожитком та послугами, що надаються, здійснюється не менш ніж за місяць уперед, і стягується за весь час проживання та період канікул включно, якщо інше не визначено згідно п.34 цього Положення.

41. Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.


VI. ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ І ДИРЕКЦІЇ СТУДМІСТЄЧКА УІІІВЕРСИТЕТУ


42. Управління студентським містечком здійснюється адміністрацією, склад якої визначається ректором університету. Адміністрація студентського містечка керує усією діяльністю і організовує роботу студентського містечка, вирішує питання вдосконалення його структури.

43. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю і експлуатацією студентського містечка, організація побуту студентів, підтримання встановленого порядку здійснюється директором студентського містечка, який несе за це персональну відповідальність.

44. Ректор університету призначає директора, заступника директора студмістечка і завідуючих гуртожитками.

45. Студентське містечко є невід'ємною частиною університету, підпорядковане безпосередньо проректору з адміністративно-госпоцарської роботи і фінансується за рахунок бюджету університету та надходжень за проживання в гуртожитках.

46. Керівництво університету, дирекція студентського містечка та адміністрація гуртожитків несуть відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

47. Керівництво університету, дирекція студентського містечка та адміністрація гуртожитків повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, угоди, укладеної зі студентом та норм чинного законодавства.

48. Керівництво університету, дирекція студентського містечка та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосередне керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів з додержанням санітарних норм, екологічних та протипожежних норм.

49. Керівництво університету, дирекція студентського містечка та адміністрація гуртожитку зобов'язані:
- забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
- утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
- проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
- забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
- здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей студентів, які проживають у гуртожитку;
- своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному статті закріплену територію та зелені насадження;
- здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
- надавати студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
- укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
- сприяти студентським радам гуртожитків у вирішенні питань побуту і відпочинку студентів, які проживають у гуртожитку;
- інформувати студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
- забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
- забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

50. Керівництво університету спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації в гуртожитках.

51. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

52. Керівництво університету спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку (студентського містечка).

53. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

54. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, студентам на час ремонту керівництвом університету надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

Голова профкому студентів: А.В. Фролов


Архів положень щодо студентських гуртожитків ХНУРЕ:

Поділитися записом Положення щодо студентських гуртожитків ХНУРЕ у соцмережах:
Цю сторінку знайшли, коли шукали:
положення про порядок поселення та проживання у студентському гуртожитку

Вас може зацікавити

Студентський гуртожиток ХНУРЕ
Студентський гуртожиток ХНУРЕ
Дисертація за новими вимогами
Дисертація за новими вимогами
Робота з технікумами
Робота з технікумами
Право студента на проживання в гуртожитку
Право студента на проживання в гуртожитку

ФакультетиВідгуки та пропозиції