/       /       /       /    Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика (Факультет АКТ)

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика (Факультет АКТ)Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Назва факультету: Факультет автоматики та комп'ютеризованих технологій (АКТ)
та назва спеціальності: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Назва спеціалізації: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика

Короткий опис спеціалізації  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика:
Об’єктами вивчення та діяльності бакалаврів з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих ресурсо-зберігаючих технологій та альтернативної енергетики є технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації для збору, передавання і опрацювання інформації, а також керування ресурсозберігаючими процесами і виробництвами у різних галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та інших об’єктах автоматизації на різних рівнях керування ними та їх інтеграції в організаційно-технічні системи з використанням сучасної мікропроцесорної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій, альтернативних джерел енергії.

Метою навчання є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення ресурсозберігаючих нових і вдосконалення, модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації системи, обґрунтування вибору ресурсо-зберігаючих технологій та технічних засобів альтернативної енергетики, проектування та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика:
1. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації; вміти вибирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей та ресурсозберігаючих режимів роботи обладнання.
2. Здатність застосовувати методи теорії автоматичного керування, системного аналізу та числових методів для розроблення математичних моделей автоматизованих систем для аналізу якості їх ресурсозберігаючого функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
3. Здатність демонструвати знання методів ідентифікації об’єктів, побудови їх математичних моделей та моделей систем керування, дослідження математичних моделей систем керування та їх елементів.
4. Здатність застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів; принципи роботи і типи стандартних первинних перетворювачів та їх метрологічні характеристики.
5. Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та ресурсозберігаючих систем керування, в тому числі альтернативної енергетики.
6. Здатність демонструвати знання сучасного рівня та новітніх ресурсозберігаючих технологій в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та альтернативної енергетики, зокрема, проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації, а також створення автоматизованих робочих місць оператора на основі SCADA-систем.
7. Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для ресурсозберігаючих мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.
8. Здатність брати участь в проектуванні систем автоматизації, мати базові знання зі змісту і правил оформлення проектних матеріалів, складу та послідовності виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів.
9. Здатність демонструвати знання і практичні навички програмування та використання прикладних та спеціалізованих комп’ютерно-інтегрованих середовищ для вирішення задач автоматизації.

Випускник за напрямом підготовки Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика може працювати:
1. Технічним фахівцем в галузі автоматизації;
2. Техніком з автоматизації виробничих процесів;
3. Техніком з метрології;
4. Техніком обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
5. Техніком-програмістом;
6. Техніком-оператором електронного устаткування.

Поділитися записом Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика (Факультет АКТ) у соцмережах:
Цю сторінку знайшли, коли шукали:
ресурсозберігаючі методи

Вас може зацікавити

Спеціальності і спеціалізації для вступу на 1 курс в ХНУРЕ
Спеціальності і спеціалізації для вступу на 1 курс в ХНУРЕ
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Факультет АКТ)
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Факультет АКТ)
Системна інженерія (Факультет АКТ)
Системна інженерія (Факультет АКТ)
Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології добування нафти і газу (Факультет АКТ)
Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології добування нафти і газу (Факультет АКТ)

ФакультетиВідгуки та пропозиції